Карта сайту
Приватна зона


Iсторiя

Підготовка кадрів у туризмі традиційно була пов'язана лише з підвищенням кваліфікації працівників, що за відсутності базової освіти не вирішувало кадрової проблеми.

Розвиток туризму в Україні як чинник формування економіки дер­жави зумовлює необхідність створення галузевої системи підготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів, яка б виховувала фахівців, здатних в умовах конкуренції працювати індивідуально і продуктивно.

У жодній галузі немає такої кількості працівників, які безпосередньо контактують з покупцями їх продукції, як у туризмі. Одночасно туризм є однією з найбільш працезатратних галузей виробництва. Середній показник зайнятості в туризмі становить 3 працівники на 10 туристів.

Упродовж тривалого часу вищі та середні навчальні заклади України не готували спеціалістів для туристичної галузі. Тому фундаментальна туристична освіта в Україні - відносно нова сфера освіти. Підготовкою фахівців у туристичній сфері України займаються понад 50 вищих навчальних закладів освіти різних форм власності та рівнів акреди­тації. Серед них перший в Україні навчальний заклад нового типу – навчально-науково-виробничий комплекс «Туризм, готельне господарство, економіка і право», створений у 1995 р. Міністер­ством освіти України за погодженням з Міністерством юстиції України, Державним комітетом України по туризму, Державною митною служ­бою України та Генеральною прокуратурою України.

До складу комплексу ввійшли навчальні та наукові заклади, підприєм­ства і установи: Київський інститут туризму, економіки і права, Київський технікум готельного господарства, Економіко-юридичне училище, Дер­жавна льотна академія України, Курси підвищення кваліфікації, Нау­ковий центр розвитку туризму, Українська нотаріальна палата, Управ­ління юстиції м. Києва, готельні комплекси «Дніпро», «Братислава-Десна», «Русь», туристичний комплекс «Пролісок», Державна судно­плавна компанія «Чорноморське морське пароплавство», Бориспільська митниця та ін.

Головними завданнями комплексу, викладеними у його уставних до­кументах, є: координація спільної діяльності навчально-виховних закла­дів, організацій, установ з реалізації Закону України «Про освіту»; впро­вадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої баз, спе­ціальної інфраструктури; організація підвищення кваліфікації викла­дачів навчальних закладів та працівників підприємств; спільне прове­дення науково-дослідних робіт, апробація та використання їх резуль­татів; підготовка наукових кадрів; розробка навчально-методичного забезпечення тощо.

Навчальний процес у комплексі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого 52 професори та 96 доцентів. Заняття проводяться на сучасній навчально-матеріальній базі.

Спеціалісти, яких готують навчальні заклади комплексу, мають висо­кий рівень знань і практичних навичок, відмінно зарекомендовують себе на роботі на підприємствах і в установах.

За рекомендацією Уряду України, у 1998 р. Київський інститут ту­ризму, економіки і права було прийнято до складу Всесвітньої турист­ської організації (ВТО). З лютого 2002 р. Київський інститут туризму, економіки і права набув статусу університету.

Київський університет туризму, економіки і права є про­відним навчальним центром з підготовки фахівців туристичної га­лузі України.

Виникнення комплексу «Туризм, готельне господарство, економіка і право», набутий досвід у підготовці фахівців і встановлення широких зв'язків зі спорідненими навчальними закладами в Україні та за її межами мало своїм закономірним підсумком створення за його ініціа­тивою і на його науково-практичній базі Асоціації навчальних закладів України туристичного й готельного профілю.

За роки свого існування Асоціація утвердила себе як ефективний механізм об'єднання інтелектуальних зусиль навчальних закладів різ­них рівнів акредитації в справі підготовки кадрів індустрії гостин­ності. Серед її членів – дві академії в Харкові, університети в Києві, Одесі, Херсоні, три інститути туризму в Києві й Донецьку, 14 тех­нікумів, коледжів і колегіумів, професійно-технічні училища – по­над 50 навчальних закладів, які готують фахівців з усіх галузей сфери туризму. У 2001 р. до складу Асоціації прийняті навчальні заклади з Республіки Болгарія, Російської Федерації, Республіки Бі­лорусь.

Серед безперечних позитивних моментів її діяльності — здійснення в семи навчальних закладах – членах Асоціації спільного українсько-німецького Проекту «Модернізація професій готельної і ресторанної справи», у межах якого 86 викладачів цих закладів пройшли стажуван­ня в Німеччині; проведення міжнародних науково-практичних конфе­ренцій під гаслом «Туризм на порозі XXI століття».

Комплекс «Туризм, готельне господарство, економіка і право» уклав угоди про творчу співпрацю з Академією педагогічних наук України, Інститутом історії України, Інститутом філософії, Інститутом держави і права, Інститутом соціології, Інститутом міжнародних відносин, Київ­ським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Національ­ною бібліотекою України імені В. Вернадського.

Комплекс має міжнародні договори про співпрацю із закладами ос­віти Бельгії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Італії, Канади, Китаю, Франції, Чехії, Словаччини, Білорусі, Росії. На базі Комплексу 11 листопада 2001 р. вперше в Україні створено Академію туризму.

Академія туризму України є добровільною всеукраїнською громад­ською організацією, яка об'єднує осіб, що займаються науковою, нав­чальною та практичною роботою в галузі туризму. Академія діє на ос­нові Конституції України, чинного законодавства, на принципах демо­кратії, самоврядування та рівноправності її членів.

Метою діяльності Академії як об'єднання фахівців у галузі туризму є: реалізація їх прагнення сприяти подальшому якісному вдосконален­ню та розвитку туристичної сфери України засобами наукових дослі­джень актуальних проблем туризму; прогнозування розвитку; участь у розробці засад державної політики у туристській галузі; розвиток сис­теми освіти, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для туристської справи в Україні, а також захист законних інтересів своїх членів.

Своїми науковими дослідженнями і всією своєю діяльністю Акаде­мія активно сприяє входженню України як самостійної держави у світову співдружність, утвердженню гуманістичних відносин між країнами, зміцненню миру між народами, розвитку міжнародної дипломатії тощо.

Особливу увагу слід приділити не лише підготовці кваліфікованих кадрів, а й вихованню особистостей, які своєю діяльністю сприятимуть створенню і розвитку демократичного, соціально та гуманістично орієн­тованого суспільства.

Подальший розвиток туристичної індустрії має ґрунтуватися на нових механізмах господарювання, ефективних організаційно-управлінських структурах, економічній свободі виробників туристського продукту, що в умовах вільної конкуренції забезпечить насичення ринку високоякісними послугами і сприятиме соціально-еко­номічному розвитку країни.

 

Loading

календар подiй

25 червня 2024
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

RSS